[Đôi Lọ thờ rạn đắp rồng cao 36cm] - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng