Đôi Lọ thờ men rạn miệng lượn đắp Công Đào cao 27 cm