Bát thờ sen vẽ rồng phượng màu tràm P10 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng