Bát thờ sen vẽ sen màu tràm P10 - Gốm sứ Lợi An| Bát Tràng