Đôi Lọ thờ rạn đắp đôi hặc cao 40 cm - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng