Mâm bồng đĩa quả rạn khắc long phụng đường kính 20 - Gốm sứ Lợi An