Chóe rạn đắp nổi công đào 60L - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng