Ấm chén tử sa đắp nổi hoa phù dung khay liền [CAO CÁP] Gốm sứ Lợi An