Bát hương hóa âm tốt hay xấu, điềm gì? Giải quyết vấn đề nay ra làm sao?