Đôi Lọ thờ men rạn miệng lượn đắp rồng cao 32- Gốm sứ Lợi An