Đôi Lọ thờ rạn đắp sen cao 32 cm - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng