Bát hương 3 chân khắc sen rồng phi 35 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng