Nậm vẽ lương long thời Lý - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng