Mâm bồng men rạn trơn vẽ rồng p 31 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng