Bộ kỷ 5 thờ men rạn đắp rồng - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng