Bát hương nổi vẽ tay Lưỡng Long chầu Nguyệt P35 | Gốm sứ Lợi An