Đôi Lọ rạn thờ phúc mãn đường 60 cm (có chân gỗ)- Gốm sứ Lợi An