[ Đôi lọ lộc bình bách điểu chầu hoàng men rạn đắp nổi H1m4 ]