Đèn dầu thờ váy tròn vẽ sen h 17 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng