Bát thờ sen vẽ sen màu tràm P12 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng