Bát hương vai tròn vẽ tay song Long trầu Nguyệt P26 - Gốm sứ Lợi An