Bát hương vai tròn vẽ tay Lưỡng Long P20 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng