Bát hương vai tròn vẽ tay Lưỡng Long chầu Nguyệt P22 - Gốm sứ Lợi An