Bát hương vai tròn vẽ tay Lưỡng Long chầu Nguyệt P20 - Gốm sứ Lợi An