Bát hương thờ men rạn khắc sen đường kính 20 - Gốm sứ Lợi An