Bát hương 3 chân khắc sen rồng phi 28 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng