Bộ ấm tích men lam trúc lâm thất thiền chỉ vàng kim 1.5l - Gốm sứ Lợi An