Bát hương vai vuông vẽ tay Lưỡng Long chầu Nguyệt P16| Gốm sứ Lợi An