Bát hương vai tròn vẽ song Long trầu Nguyệt P30 - Gốm sứ Lợi An