Bát hương vai vuông vẽ tay Lưỡng Long chầu Nguyệt P35| Gốm sứ Lợi An