Ống hương h22 vẽ rồng phượng - Gốm sứ Lợi An | Ẩm thực | Bát Tràng