Kỷ 5 thẳng thờ vẽ rồng phượng - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng