[ Đôi Chóe rạn thờ khắc công đào cao 30cm ] - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng