[ Đôi Chóe rạn thờ đắpcông đào cao 32cm ] - Gốm sứ Lợi An - Bát Tràng