Chóe rạn đắp nổi công đào 20L - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng