Ấm chén rạn dáng nhật bọc đồng - Gốm sứ Lợi An | 09741813341