Bộ tranh sứ tứ quý số 2 đắp nổi vẽ màu 76x41cm | Gôm sứ Lợi An