Bát hương vai vuông vẽ tay Lưỡng Long chầu Nguyệt P18 |Gốm sứ Lợi An