Bát hương vai tròn vẽ tay Lưỡng Long chầu Nguyệt P40 - Gốm sứ Lợi An