Bát hương nổi vẽ tay Lưỡng Long chầu Nguyệt P30 | Gốm sứ Lợi An