Tranh sứ đồng quê khổ lớn dài 150cm, rộng 88cm - Gốm sứ Lợi An