Ấm tích men lam bọc đồng - Gốm sứ Lợi An | 0974813341