Ống hương vẽ sen H17 - Gốm sứ Lợi An | Ẩm thực | Bát Tràng