Ống hương số 1 đắp đôi phượng men rạn cao 25cm - Gốm sứ Lợi An