Nập rượu in logo nếp cái hoa vàng - Gốm sứ Lợi An | 0974813341