Nậm thô đánh ganh + chén - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng