Nậm rượu núm men bóng - Gốm sứ Lợi An | | Bát Tràng