Mâm bồng men rạn trơn vẽ rồng p24 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng