Mâm bồng men rạn trơn vẽ rồng p 37 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng