Mâm bồng đĩa quả rạn khắc sen đường kính 40 cm +chân| Gốm sứ Lợi An